Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Analyse van de fysische kwetsbaarheid met betrekking tot overstromingen in residentiële buurten/Gevalsstudie: Naga City, Filippijnen

Saut SAGALA student laureaat
saut.sagala@gmail.com

°1979 Indonesië
Bachelor in stadsplanning, Institute of Technology Bandung, Indonesië, 2001

Analysis of flood physical vulnerability in residential areas/Case study: Naga City, the Philippines.

Voor het uitvoeren van zijn mastersstudie heeft dhr. Sagala gedurende 6 maand een terreinonderzoek verricht in de Filippijnen (de stad Naga). Dit werk kadert daarenboven in een samenwerkingsproject tussen het ITC en de stad Naga.
Naga is een stad van gemiddelde grootte (bijna 150 000 inwoners) bestaande uit 17 administratieve eenheden. Zij bevindt zich op een hoogte onder de 5 m en wordt regelmatig blootgesteld aan tyfoons die zeer hevige neerslag veroorzaken. Daarenboven hebben zich bepaalde wijken gevormd in de aanslibbingsvlakte van twee rivieren en worden zij vaak getroffen door overstromingen.
Dhr. Sagala heeft zich bij zijn studie geconcentreerd op 2 van deze wijken. Hij heeft er 245 gebouwen uitgekozen (een selecte steekproeftrekking) die hij door middel van een GIS* gepositioneerd heeft en die hij bezocht heeft om informatie te verzamelen, zoals de hoogte van het gelijkvloers ten opzichte van de straat, het aantal verdiepingen, de gebruikte materialen voor muren en daken, het feit dat de constructie al dan niet op funderingspalen rust.
In een tweede fase heeft dhr. Sagala enquêtes uitgevoerd om enerzijds gegevens te verzamelen over het waterniveau dat bereikt werd gedurende 2 overstromingen (die zich vaker voordoen dan om de 10 jaar), en anderzijds verduidelijkingen te krijgen over de hoeveelheid schade opgelopen tijdens deze overstromingen. 68 eigenaars werden op die manier ondervraagd. De eigenaars werden gekozen d.m.v. een gestratifieerde steekproeftrekking.
Op basis van deze enquêtes heeft hij een kartering gemaakt van de hoogte die bereikt werd tijdens de overstromingen in de twee wijken samen. Door deze informatie te combineren met een kwetsbaarheidsschaal (grootte van de schade), heeft hij voor de verschillende types van gebouwen uit zijn inventaris curven getekend die de grootte van de kwetsbaarheid verbinden met het onderdompelingsniveau. In functie van de locatie van deze gebouwen heeft hij dan een kwetsbaarheidskaart getekend.
De eenvoudige en efficiënte methode die door dhr. Sagala wordt voorgesteld en uitgetest, kan gemakkelijk worden toegepast in andere stedelijke gebieden in ontwikkelingslanden. Deze laatste bevinden zich vaak in omstandigheden onderhevig aan overstromingsgevaar en de woningen bestaan er meestal uit relatief zwakke materialen.
Daarenboven zullen de resultaten van Dhr. Sagala kunnen worden gebruikt in het geheel van de stad Naga, wat het mogelijk zal maken beter het risico op overstroming in te schatten, een goede raming van de schade te maken en ten slotte “coping mechanisms” (een actief proces van reactie tegen een stress- of risicosituatie) te ontwikkelen.

* GIS: Geografisch Informatiesysteem
 

verslag : Prof. F. Petit, Laboratorium hydrografie en fluviatiele geomorfologie, Université de Liège