Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Antropologie van een volkskeuken in Villa El Salvador, Peru : functioneren en perspectieven voor steun door internationale samenwerking

Natacha NICAISE student laureaat


°1976 België
Licentie in informatie en communicatie, optie sociale antropologie, Université de Liège, 1998

Anthropologie d'une cuisine collective de Villa El Salvador (Pérou) : Fonctionnement et perspectives de soutien par la Coopération internationale

Natacha Nicaise vertrekt van een concrete ervaring : de gemeenschapskeukens in een sloppenwijk van Lima die werden opgezet door de vrouwen uit de wijk om tegemoet te komen aan de voedingsbehoeften van hun gezinnen. In haar studie poogt zij de betekenis van dit fenomeen te duiden in het kader van een mogelijk ontwikkelingsbeleid.
Omwille van hun werk in de volkskeukens kunnen de vrouwen van Villa El Salvador beschouwd worden als ontwikkelingsactoren : ze lossen niet alleen een acuut hongerprobleem op, maar het werk beantwoordt eveneens aan hun emancipatiebehoefte, hun behoefte tot zelfverwezenlijking, hun behoefte aan deelname aan het economische, sociale, en politieke leven. Bovendien zijn de kantines voor hen ook een leerschool, een democratische plek waar een vrij grote bevolking erin slaagt zonder discriminatie te functioneren.
Deze kantines, die door de vrouwen zelf bedacht zijn als oplossing voor het voedingstekort in hun wijk, hebben weerstand kunnen bieden aan de pogingen tot recuperatie (o.a. politieke) en kunnen in die zin beschouwd worden als een zeer goede strategie van plaatselijke ontwikkeling. In hun huidige functioneren worden de kantines echter gekenmerkt door een tekort aan kapitaal, afwezigheid van betaling en overbelasting van het keukenpersoneel, het onvermogen om overschotten te produceren die verkocht zouden kunnen worden. Dit verhindert de ondernemingen de levensomstandigheden van de lokale bevolking wezenlijk te verbeteren, haar aan de vicieuze cirkel van armoede en onzekerheid te onttrekken. Daarenboven blijven de volkskeukens afhankelijk van hulp waarbij hun mening niet gevraagd wordt, en van tal van onvoorziene omstandigheden waar ze geen vat op hebben ; ze functioneren van dag op dag, het ontbreekt hen aan mogelijkheden tot planning.
Zonder evenwel de aard en de doeltreffendheid van deze locale organisaties te willen veranderen, stelt Natacha Nicaise hulp voor onder de vorm van kapitaalsinbreng voor een systeem van micro-kredieten om micro-ondernemingen op te richten. Zij denkt daarbij aan kleinschalige ondernemingen die voedingswaren voor de lokale bevolking zouden produceren aan voor hen toegankelijke prijzen Hierdoor zouden de kantines inkomsten kunnen genereren en eventueel het keukenpersoneel kunnen betalen. Er moet wel over gewaakt worden dat de vrouwen zelf de belangrijkste beheerders en organisatoren van deze sociale ondernemingen blijven.
Stilstaan bij de zin die de lokale bevolking aan zijn acties toekent - een zin die specifiek is voor elke cultuur - , de complexiteit van de lokale realiteit erkennen, is natuurlijk essentieel voor elk ontwikkelingsprogramma.

verslag door Prof. Dr. Isabel Yepez del Castillo, Institut d'Etudes de Développement Université Catholique de Louvain-la-Neuve