Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De invloed van bodemerosie in Burundi en westelijk Tanzania op de bentische biodiversiteit van het Tanganyikameer, Oost-Afrika

Hilde EGGERMONT student laureaat


°1977 België
Licentie in de biologie, optie : dierkunde, Universiteit Gent, 1999

De invloed van bodemerosie in Burundi en westelijk Tanzania op de bentische biodiversiteit van het Tanganyikameer, Oost-Afrika

Het Tanganyikameer is na het Baikalmeer het grootste en oudste zoetwatermeer van de wereld met een maximale diepte van 1470 m en een geschiedenis van minstens 14 miljoen jaar. Het socio-economisch belang van het Tanganyikameer voor de tientallen miljoenen omwonenden is enorm in verband met de drinkwatervoorziening, de visvangst en het transport over water. Het Tanganyikameer herbergt ook een uniek ecosysteem met zo'n 1400 soorten waarvan het merendeel endemisch, t.t.z. ontstaan in het meer zelf. Daarom is het Tanganyikameer een onschatbaar biologisch veldlaboratorium waar relaties van nauw verwante organismen in hun bakermat kunnen worden bestudeerd.
Door de toenemende menselijke activiteit wordt het hele ecosysteem echter bedreigd. Watervervuiling en vooral ontbossing en bodemerosie, met de daarmee gepaard gaande verhoogde sedimentatie, kan het Tanganyika-ecosyteem helemaal ontwrichten, met niet te onderschatten gevolgen voor de plaatselijke bevolking.
Het is de verdienste van het werk van Hilde Eggermont om de bruikbaarheid aan te tonen van de dansmuggen (Chironomidae) als objectieve methode om de effecten van verhoogde sedimentatie op het Tanganyika-ecosyteem te evalueren. Dansmuggen lenen zich hier bijzonder toe omdat het een zeer soortenrijke groep is, met grote verbreiding van de terrestrische adulten en met aquatische larven die in nauw contact leven met het sediment. Daarenboven blijven de kopkapsels van de larven in het sediment bewaard, zodat de evolutie van de fauna doorheen de jaren kan worden gevolgd.
Het werk van Hilde Eggermont kadert in het Lake Tanganyika Biodiversity Project (LTBP) dat wordt gesponsord door de Environment Facility van het United Nations Development Programme. Deze studie munt uit door een zeer nauwkeurig soortenonderscheid in deze toch zeer complexe muggenfamilie. Tot op heden lijkt het effect van de verhoogde sedimentatie van ondergeschikt belang. Toch kunnen er reeds merkbare veranderingen in de bodemfauna aangetoond worden, waarbij de levensgemeenschappen van ondiep water zich lijken uit te breiden ten koste van de gemeenschappen van diep water. Een verdere inkrimping van diepwaterbiotopen kan een nefaste invloed hebben op de nutriëntenkringloop en op alle organismen, inclusief vissen en mollusken, die afhankelijk zijn van de zachte organische modderbodems van diepwater.

verslag door Dr. Boudewijn Goddeeris, Departement educatie en natuur, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel