Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

De ontwikkeling en uitvoering van een programma voor Engelse taal en literatuur ten behoeve van studenten hoger onderwijs met beperkte Engelse taalbeheersing

Arlys VAN WYK researcher laureaat
vwyka@hum.uovs.ac.za

°1949 Zuid-Afrika
Master's in Engels, University of the Free State, Zuid-Afrika, 1995

The Development and Implementation of an English Language and Literature Programme for Low-Proficiency Tertiary Learners

Het proefschrift van Arlys van Wyk is een zeer verdienstelijk werk, gericht op één van de belangrijkste hefbomen voor duurzame ontwikkeling: de vorming van toekomstige kaders. Modern, duurzaam ontwikkelingswerk is onveranderlijk een zaak van mensen. In veel landen hebben bevrijding en dekolonisatie geleid tot politieke macht voor groepen die voorheen onderdrukt werden, maar na de transitie blijven er vaak belangrijke struikelblokken over. In landen als Zuid-Afrika is de taal een aantoonbare, grote hinderpaal. Getalenteerde jongeren botsen op een opleidingssysteem waarvoor ze een belangrijke succesfactor missen: beheersing van de instructietaal. Uit de wetenschappelijke en taalpolitieke discussie over taal en identiteit is intussen duidelijk dat adequate reorganisatie van het opleidingssysteem een werk van zeer lange adem is, en dat meertaligheid een uitermate complex, functioneel gegeven is.
Niet zelden leidt gebrekkige of onderbroken scholing tot groot verlies: de betrokken jongeren participeren niet of zeer onvoldoende aan maatschappelijke vooruitgang, de opleidingsmogelijkheden missen effectiviteit, de dynamiek van de emancipatie komt tot stilstand.
Het onderzoek van Van Wyk is daarom net zo verdienstelijk. Het werk stelt zich als doel om de academische taalvaardigheid van kandidaten voor het hoger onderwijs, afkomstig uit de voorheen achtergestelde groepen in kaart te brengen en bij te werken zodat de academische carrière onvertraagd door kan gaan. Het onderzoek is goed gegrond in bestaand internationaal onderzoek over tweedetaalverwerving. Het vertrekt van een brede taalvaardigheidsmeting met een sterke oriëntatie naar de academische componenten. Voor de uitwerking gebruikt Van Wyk actieonderzoek, wat een natuurlijke, snelle verbinding oplevert tussen wetenschappelijke fundering, empirisch onderzoek en implementatie. Het werk is zorgvuldig uitgevoerd, bevat een grote proportie empirie en is voldoende terughoudend ten aanzien van definitieve conclusies.
In talrijke opzichten bevordert dit werk duurzaamheid: het maakt volop deel uit van een langere onderneming, leidt tot directe invoering van verbeteringen, genereert in vrijwel rechtstreekse zin een onderbouwing voor en een invulling van het overheidsbeleid. Het levert kostbare aanzetten voor verder onderzoek en beleid, heldere wetenschappelijke inzichten en consistente toepassing van de uitkomsten.

verslag door Prof. Dr. Pol Cuvelier, Vakgroep Germaanse talen, Universiteit Antwerpen