Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Ecologie en beheer van de Boswellia papyrifera (Del.) Hochst. droge wouden in de Tigray, Noord-Ethiopië/Invoering van de Boswellia papyrifera (Del.) Hochst. en zijn niet-houtachtig product, wierook/Het gebruik van de plant-waterrelatie om drie soorten en sites in de droge gebieden van Noord-Ethiopië te karakteriseren

Kindeya GEBREHIWOT researcher laureaat
kindeya@softhome.net

°1973 Ethiopië
Master’s milieubosbouwkunde, University of Wales, Verenigd Koninkrijk, 1996

Ecology and Management of Boswellia papyrifera (Del.) Hochst. Dry Forests in Tigray, Northern Ethiopia/Introducing Boswellia papyrifera (Del.) Hochst. and its Non-timber Forest Product, Frankincense/The Use of Plant Water Relations to Characterize Tree Species and Sites in the Drylands of Northern Ethiopia

Dit werk is erg nuttig voor een programma van herbebossing en/of duurzaam beheer van droge tropische wouden. Aangezien ze inzake biologische diversiteit relatief minder belangrijk zijn, worden de zogenaamd droge wouden met afvallende bladeren in de tropische gebieden stiefmoederlijk behandeld door het ecologisch onderzoek naar de ecologie en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Toch vervullen ze een zeer belangrijke rol, zowel voor het behoud van het ecologisch evenwicht in droge gebieden (bescherming van de bodem tegen erosie, regeling van de watercyclus, bijdrage tot de diversiteit van natuurlijke habitats), als voor het verschaffen van middelen om te overleven en om het inkomen van de lokale bevolking veilig te stellen (energie, materialen, veevoeder, verhandelbare producten).
Een duurzaam beheer dat tegelijk aan de economische, de sociale en de milieudoelstellingen beantwoordt, vergt echter een verfijnde kennis van hoe dit soort ecosysteem functioneert, meer bepaald van zijn vermogen tot regeneratie en resistentie tegen de exploitatiedruk. Dit zeer wetenschappelijk en methodologisch onderbouwde werk levert een substantiële bijdrage tot de verbetering van deze kennis.
Deze kennis is zeer belangrijk om te weten hoe bepaalde bossoorten (meer bepaald Boswellia papyrifera) kunnen worden onderhouden, zeker in het licht van hun kwetsbaarheid (weilanden, overexploitatie, waterstress) en van het economisch belang van de afgeleide producten van deze soort voor Ethiopië (onder meer wierook). Dit werk heeft ook oog voor de beperkingen ervan, en vermeldt een zeker aantal noden: met name toekomstig onderzoek, maar ook een wettelijk kader en een beheersplan. Zo poneert de studie - zeer realistisch - het dilemma met betrekking tot de overlevingsnoden van buurvolken: hoe kan men het afsluiten van te conserveren bosgebieden (geen toegang voor de veestapel en zelfs, op bepaalde plaatsen, een zeer sterke beperking van de wierookexploitatie) compatibel maken met de nood van deze volken om te kunnen overleven in deze van nature uit zeer droge gebieden. Die vraag is nog lang niet beantwoord, maar deze studie is toch al een flinke stap in de goede richting.
 

verslag door M. A. Jacques de Dixmude, Expert milieu, Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, Brussel