Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Economische benadering van de vraag naar drinkwater: gevalsstudie van de stad Cotonou

Yves Yao SOGLO student laureaat


°1970 Benin
Maîtrise in ondernemingsbeheer, Université Nationale du Bénin, 1997

Approche économique de la demande en eau potable: cas de la ville de Cotonou

In zijn thesis bestudeerde de auteur de drinkwatervoorziening in de hoofdstad van Benin, Cotonou. Hij schatte de vraag naar water, als functie van bevolkingsgrootte, inkomen, en prijs, en enkele andere factoren. De publieke sector biedt drinkwater aan aan een weinig gedifferentieerd tarief, dat bovendien sterk gesubsidieerd is in vergelijking met de productiekosten.
Daardoor was er weinig informatie aanwezig in de markt over wat consumenten maximaal bereid zijn te betalen, in tegenstelling tot wat ze effectief betalen. De auteur heeft daarom een enquête georganiseerd bij een steekproef van 150 stedelijke huishoudens om naar hun preferenties te peilen, in het bijzonder hoeveel ze bereid zouden zijn extra te betalen om van de voordelen van drinkwater te blijven genieten. Deze gegevens worden dan gecombineerd met gegevens over hoeveel ze nu betalen, hun inkomen, gezinssamenstelling, enzovoort, om uiteindelijk een vraagfunctie te schatten, waaruit vraag- en inkomenselasticiteiten kunnen worden afgeleid.
Het werk leidt tot nuttige informatie, die kan gebruikt worden om te voorspellen hoe consumenten zullen reageren op hogere prijzen, en hoe de globale vraag in de tijd zal toenemen. De auteur maakt een aantal nuttige aanbevelingen, onder meer om een hogere prijs aan te rekenen voor de individueel aangesloten gebruikers en collectieve aansluitingen aan te bieden voor de armeren.
De studie van Ives Soglo is goed doordacht en bijzonder relevant. De wat paradoxale situatie van de publieke watervoorziening in Cotonou, namelijk het subsidiëren door de overheid van de gebruikers die dit het minst nodig hebben, en het niet bereiken van de armsten, kan men ook aantreffen in vele andere steden en landen. Deze studie trekt de aandacht op een wijd verbreide anomalie in het beleid en stelt ook concrete oplossingen voor.

verslag door Prof. Dr. Robbrecht Renard, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer, Universiteit Antwerpen