Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Een geomorfologische respons op milieuveranderingen, aangebracht door de mens, in tropische bergregio’s/De Austro Ecuatoriano als een gevalstudie

Veerle VANACKER researcher laureaat
vanacker@geog.ucl.ac.be

°1976 België
Licentie in de geografie, Katholieke Universiteit Leuven, 1998

Geomorphic response to human-induced environmental change in tropical mountain areas/The Austro Ecuatoriano as a case-study

In veel ontwikkelingslanden is de druk op het land erg groot. Een snel groeiende bevolking moet immers worden gevoed. De algemene overtuiging is dat de steeds toenemende vraag naar voedsel, gecombineerd met het gebruik van povere landbouwtechnieken en de onvoldoende beschikbaarheid van meststoffen om aan die vraag te voldoen, tot een alsmaar snellere degradatie van bodem en land leiden door erosie en bodemuitputting.
Er zijn echter bijzonder weinig studies waarin effectief getracht wordt om de veranderingen in bodemgebruik, die gedurende de laatste decennia in ontwikkelingslanden zijn opgetreden, in kaart te brengen en de gevolgen van deze veranderingen te begroten.
Het werk van Veerle Vanacker probeert deze leemte op te vullen voor de Austro Ecuatoriano (het zuidelijk deel van het Andesgebergte in Ecuador). Door een veelheid van technieken te gebruiken is zij er in geslaagd om de bodemgebruikveranderingen in het gebied in kaart te brengen en hun gevolgen te documenteren. De conclusies zijn dikwijls verassend: zo blijkt het in cultuur brengen van bijkomende landbouwgrond dikwijls niet rechtstreeks voor erosie te zorgen, maar is het meeste sediment dat de stuwmeren opvult afkomstig van paden en wegen die worden aangelegd om de nieuwe velden te bereiken of van erosiegeulen die gevormd worden door lekkend irrigatiewater.
Het werk illustreert ook duidelijk de complexiteit van de problematiek. De toenemende bevolkingsdruk in het gebied leidt in bepaalde zones inderdaad tot ontbossing en bodemdegradatie maar in andere gebieden treedt juist herbebossing op omdat de vraag naar hout (uitgaande van de stedelijke bevolking) toeneemt.
Het werk van Veerle Vanacker toont helder aan dat de degradatie van het natuurlijke milieu in ontwikkelingslanden dikwijls niet plaatsvindt op de wijze die algemeen aangenomen wordt. De inzichten die het bekroonde werk verschaft in de veranderingen in bodemgebruik in de Austro Ecuatoriano en hun gevolgen zijn essentieel om beleidsmaatregelen te kunnen uitwerken die tot een duurzame ontwikkeling van het gebied kunnen bijdragen, bijv. door een doordachte planning van bodemgebruik. Een beleid m.b.t. bodem- en landbeheer kan immers enkel effectief zijn indien het gebaseerd is op correcte wetenschappelijk informatie.

verslag door Prof. Dr. G. Govers, Afdeling Fysische en Regionale Geografie, Katholieke Universiteit Leuven