Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Gewasperformantie doorheen het groeiseizoen in maïs-tarwe landbouwsystemen in het semi-ariede hoogland van Mexico

Pieter DE CORTE student laureaat
decortepieter@hotmail.com

°1982 België
Bio-ingenieur land- en bosbeheer, Katholieke Universiteit Leuven, 2005

Understanding With-in Season Crop Performance in Maize-Wheat Farming Systems in the Semi-Arid Highlands of Mexico

De studie is uitgevoerd in een streek waar de helling van de gronden, de schaarse bodembedekking, het bewerken van de bodem en de té frequente maïsteelt vaak leiden tot afvloeiing van het water, een intense erosie, een slechte valorisatie van het water en lage en en onregelmatige opbrengsten. Verbetering van deze situatie wordt in de eerste plaats nagestreefd via gewasrotaties, gereduceerde grondbewerking en residubeheer van de teelten, zoals de strohalmen, die kunnen worden geoogst als veevoer of blijven liggen als bodembedekking.

Een techniek waarbij men gebruik maakt van een draagbare sensor maakt het mogelijk, tijdens de teeltgroei, een index te berekenen die in een goede verhouding staat tot het rendement. Deze index is gevalideerd op zijn geschiktheid om, samen met andere indexen, bij te dragen tot de evaluatie van verschillende landbeheerssystemen en de zwaktes tijdens de teelt te corrigeren. De validatie speelde zich af op experimentele percelen waar een vergelijking werd gemaakt van verschillende gewasrotaties, van tegengestelde bewerkingen van de bodem (waaronder de “zero tillage” of direct inzaaien) en van verschillende praktijken met betrekking tot de teeltresidu’s (strohalmen die men laat liggen als bodembedekking, oogst van alle of een gedeelte van de strohalmen voor veevoer,…).

De technieken, bijgesteld en gevalideerd in deze Mexicaanse regio, kunnen gemakkelijk worden geëxtrapoleerd naar ander regio’s in de wereld, in het bijzonder dan via samenwerkingsverbanden tussen internationale instituten en lokale partners. Dit werk draagt bij tot de inspanningen die worden geleverd ter verbetering van, wat men onder de algemeen aanvaarde noemer van “conserveringslandbouw” (in het Engels “conservation agriculture”) klasseert. Hieronder verstaat men het geheel van middelen die bijdragen tot het in stand houden van de productiviteit en de rendabiliteit van de landbouwsystemen, en tot een toegenomen duurzaamheid van de natuurlijke hulpbronnen, in dit geval hoofdzakelijk de conservering van de bodems en de toename van hun vruchtbaarheid.
 

verslag: Prof. A. Falisse, Afdeling Fytotechnie van de Gematigde Streken, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux