Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Glucosinolaten in de isaño-wortels (Tropaeolum tuberosum): Kwalitatieve en kwantitatieve inhoud en veranderingen vanaf de rijpheid

Rodrigo RAMALLO ZAMORA student laureaat
rramallo76@hotmail.com

°1976 Bolivië
Productie-ingenieur, Universidad Privada Boliviana, Cochabamba, Bolivië, 1999

Glucosinolates dans les tubercules d'isaño (Tropaeolum tuberosum): Contenu qualitatif et quantitatif et changements depuis la maturité

Het opheffen van een aantal barrières die de exploitatie van mogelijk interessante grondstoffen voor de bereiding van levensmiddelen verhinderen is in landen in ontwikkeling veelal een probleem omdat de nodige wetenschappelijke kennis ontbreekt. In het specifieke geval van de isaño-wortel, een grondstof met in principe grote nutritionele waarde, verhindert een beperkte kennis van de aanwezige glucosinolaten in een belangrijke mate de exploitatie van deze grondstof. Aan glucosinolaten en hun afbraakproducten (ondermeer isothiocyanaten en thiocyanaten) worden in hoofdzaak een reeks voor mens en dier negatieve effecten toegeschreven (zoals het vergroten van de lever en toxiciteit voor het embryo). Terzelfdertijd bestaan er indicaties dat ze een rol zouden kunnen hebben bij kankerpreventie. Het is dan ook bijzonder ontwikkelingsrelevant onderzoek te doen naar het voorkomen van deze constituenten en naar hun concentratie op verschillende oogsttijdstippen en bij verschillende naoogst-behandelingen.
Dit is precies wat Rodrigo Ramallo Zamora gedaan heeft in zijn onderzoek. Hij heeft in de door hem bestudeerde variëteiten een glucosinolaat (p-methoxybenzyl-glucosinolaat) kunnen identificeren dat in hoge concentraties voorkwam. De concentraties aan de component waren afhankelijk van variëteit en oogsttijd.
Het uiterst verzorgde werk legt duidelijk de basis voor verder ontwikkelingsrelevant werk in verband met cultivatie- en veredelingsstrategieën gericht op het beïnvloeden van het gehalte aan glucosinolaten in isaño met als uiteindelijk doel de betere valorisatie van de wortel.
 

verslag door Prof. Dr. J. Delcour, Laboratorium voor Levensmiddelenchemie, Katholieke Universiteit Leuven