Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het gebruik van teledetectie bij de studie van dambos in Zimbabwe

Mlindelwa LUPANKWA researcher laureaat


°1969 Zimbabwe
Bachelor in de geologie, University of Zimbabwe, 1993

The Use of Remote Sensing in the Study of Dambos in Zimbabwe

Door het verbieden van landbouwteelt in 'dambos' (laaggelegen gebieden die seizoenaal waterverzadigd zijn en als kwetsbaar aanzien worden), heeft de huidige wetgeving in Zimbabwe duidelijk de duurzaamheid van het landbouwareaal op het oog. Het buiten productie stellen van deze gronden brengt een niet te veronachtzamen opbrengstverlies met zich mee onvermijdelijk op regionaal niveau. Nochtans is de kans op blijvende schade door cultuurteelten niet uniform voor alle dambos. Vanuit het perspectief van de voedselzekerheid is het daarom van groot belang een methodologie te ontwikkelen die de dambos kan differentiëren qua degradatierisico. Zo kunnen dan deze dambos, die een duurzame opbrengst kunnen verzekeren zonder de groeiplaats permanent te beschadigen, terug in productie genomen worden.

Via dit werk heeft Mlindelwa Lupankwa aangetoond dat het mogelijk is dambos te stratifiëren volgens de risicograad wat betreft onomkeerbare effecten, en dus volgens hun inherente kwetsbaarheid.
In Zimbawbe, waar neerslag een limiterende factor is, wordt de duurzaamheid van een productieomgeving vooral gestuurd door het energiebudget van de lokale bodembedekking. De auteur heeft daarom de evaporatie - belangrijke factor binnen het energiebudget - van de dambos berekend uit de spectrale gegevens die door de Landsat 7 Thematic Mapper sensor vanop 800 km hoogte verzameld worden. Met dit beeldmateriaal, verzameld over het ganse gebied en op verschillende tijdstippen van de groeicyclus, kon hij niet alleen de dambos identificeren, doch ook catalogeren volgens gevoeligheid voor degradatie. Via de hier voorgestelde methodologie zou een segment van het nu wettelijk onbruikbare landbouwareaal terug vrijgegeven kunnen worden voor teeltactiviteiten zonder de duurzaamheid aan te tasten. En in landen waar voedselzekerheid een prioriteit blijft, is dit geen onbelangrijke bijdrage over middellange termijn.

verslag door Prof. Dr. Pol Coppin, Departement landbeheer, Katholieke Universiteit Leuven