Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het oprichten van een gemeenschappelijk beheerde jachtzone, als instrument voor het faunabeheer in een bosexploitatie in het zuidoosten van Kameroen

Cecilia JULVE LARRUBIA student laureaat
ceciliajulve@hotmail.com

°1978 Spanje
Licentiate biologie, Universidad de Barcelona, Spanje, 2002

Mise en place d'une zone d'intérêt cynégétique à gestion communautaire comme outil de gestion de la faune dans une concession forestière au Sud-Est Cameroun

Dit werk kadert perfect binnen de context van het behoud van de biodiversiteit en het groeiende belang dat wordt gehecht aan het mogelijk maken en veilig stellen van een duurzaam gebruik ervan voor de toekomst. Dit laatste is, overigens, de tweede fundamentele doelstelling van de conventie van de Verenigde Naties over Biodiversiteit (CBD). Sinds enkele jaren zoeken de actoren op het vlak van biodiversiteit toenadering tot de actoren binnen de ontwikkelingshulp. Ze trekken hierbij de aandacht op de economische rol – onder andere op het vlak van de voeding – die de biodiversiteit, en in het bijzonder de wilde fauna, speelt met betrekking tot de levensomstandigheden van de lokale bevolking die in of in de buurt van de bossen woont.
Men beschikt in feite over slechts een klein aantal soortgelijke studies uitgevoerd in het dichte regenwoud, precies vanwege de moeilijkheid om de wilde fauna te bestuderen. En dit terwijl een degelijke wetenschappelijk basis is vereist om op de juiste manier de meest duurzame en participatieve beheersstrategieën te ontwikkelen. Nadat de diagnose werd gesteld van de dichtheid/samenstelling van de fauna, de testen uitgevoerd op de proefgroep (jacht) en de scenario’s opgesteld, doet de schrijfster in deze thesis een concreet voorstel voor een beleid waarbij deze gemeenschappelijk beheerde jachtzone in het zuidoosten van Kameroen haar rol kan waarnemen. Hierbij worden twee doelstellingen verzoend: de biodiversiteit op een duurzame manier behouden én tegemoetkomen aan de voedings- en economische noden van de lokale bevolking. Dit werk erkent ook duidelijk de beperkingen van dit soort onderzoek: ze gaan samen met de tekortkomingen in de hulpmiddelen, de methodes en de beschikbare data en met factoren van buitenaf die de resultaten enigszins kunnen hebben beïnvloed. Het beleidsvoorstel houdt terdege rekening met deze waarnemingen en doet bijgevolg een aanbeveling tot een rigoureuze follow-up, zodat eventuele fouten kunnen worden rechtgezet en onzekerheden vermeden.
Dit werk toont zich rigoureus en realistisch, wat maakt dat het een echt interessante bijdrage levert voor de identificatie van samenwerkingsinterventies die de interactie verstevigen tussen het behoud van de biodiversiteit en de armoedebestrijding.
Men doet er goed aan deze gevalsstudie te verspreiden tijdens komende conferenties of symposia, in het bijzonder in het kader van de CBD.
 

verslag: Dhr. A. Jacques de Dixmude, Milieudeskundige, Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, Brussel