Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Karakterisering en cartografie van plantengroeperingen en bijdrage tot het participatief beheer van de jachtzone van de Pendjari (Noord-Benin)

Nicolas BARBIER student laureaat
nbarbier@ulb.ac.be

°1978 België
Landbouwkundig ingenieur, Université Libre de Bruxelles, 2001

Caractérisation et cartographie des groupements végétaux et contribution à la gestion participative de la zone cynégétique de la Pendjari (Nord Bénin)

Nicolas Barbiers eindwerk kadert binnen een nauwe samenwerking tussen het Laboratorium van Toegepaste Ecologie aan de Faculteit Landbouwwetenschappen van de Universiteit van Abomey-Calavi (Benin) en het Laboratorium van Plantensystematiek en Fytosociologie aan de Université Libre de Bruxelles. Het betreft de problematiek rond de inachtneming van de plaatselijke bevolkingsgroepen en hun welzijn, met het oog op het behoud van de jachtzone van de Pendjari in Noord-Benin.
Het veldwerk over de plantengroeperingen is uitgevoerd tijdens een 5 maand durende stage en heeft het mogelijk gemaakt een lijst te maken van honderden plantenopmetingen met vermelding van vindplaats. Nadien is met grote precisie de cartografie uitgevoerd via teledetectie van satellietbeelden. De aldus bekomen kaart geeft een overzicht van de ruimtelijke verdeling van de plantengroeperingen, de vochtige gebieden (van enorm belang in het droge seizoen), van de fytosociologische groeperingen en van de evolutie van het milieu onder antropogene invloed. Ze vormt een nauwkeurige balans van de habitats en van de beschikbare hulpbronnen.
Via een sociale enquête werden de exploitatiemodaliteiten van de houtachtige en niet-houtachtige hulpbronnen in de beschermde zone geïnventariseerd, evenals de bezorgdheid van de bewoners ten opzichte van de strikte beperking van de bebouwbare oppervlakten in de bufferzone.
Deze kaart maakt het mogelijk een schatting te maken van de saturatiegraden van de antropogene milieus. Via dit document kan men ook beschikken, in het kader van het participatief beheer, over concrete elementen om tegemoet te komen aan de noden van de bevolking, waarbij men tegelijkertijd rekening houdt met het beschermingsstatuut van de jachtzone van de Pendjari.

verslag door Prof. Dr. Jean Lejoly, Laboratorium Plantensystematiek en Fytosociologie, Université Libre de Bruxelles