Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Landgebruik in Dogua Tembien, Tigre, Ethiopië

Jozef NAUDTS student laureaat
jef_naudts@hotmail.com

°1978 België
Bio-ingenieur in de milieutechnologie, Katholieke Universiteit Leuven, 2001

Land use in Dogua Tembien, Tigray, Ethiopia

De licentiaatsthesis van ingenieur J. Naudts bestudeert de relatie tusen landgebruik, performantie-indicatoren van landgebruik en landkarakteristieken in een bestudeerd terrein van 200 ha in het hoogland van noordelijk Ethiopië (centraal Tigre). Hiervoor werd een gedetailleerd onderzoek opgezet om het landgebruik en de landbeheerpraktijken in het proefgebied te beschrijven. De bedoeling was ook om te komen tot kwantitatieve evaluaties van landgebruikperformantie, gebaseerd op veldindicatoren, zoals gewasproductiviteit op akkerland, aanwezige vegetatie en biomassa op graasland en weiden, landdegradatie en biodiversiteit op braakland. Het onderzoek werd aangevuld met interviews en gesprekken met landbouwers. Statistische analyse werd nadien gebruikt om te evalueren hoe landkarakteristieken zoals het vermogen vocht vast te houden, het calciumcarbonaatgehalte en bodemventilatie, het landgebruik en de landgebruikperformantie kunnen beïnvloeden.
Zoals kan worden verwacht in gebieden met een lange landbouwtraditie, toonde de studie aan dat landbouwers in het algemeen hun land goed kennen en gewassen verbouwen in gebieden waar gunstige groei-omstandigheden kunnen worden verzekerd. In de meeste productiesystemen waar het risico op misoogsten groot is, is het hedendaags landgebruik echter gericht op korte-termijnopbrengsten en de noodzaak om genoeg graanproductie te verzekeren om te overleven. Op die manier wordt de duurzaamheid van het systeem op lange termijn bedreigd. De stijgende bevolkingsdichtheid heeft ertoe geleid dat men steeds minder velden laat braak liggen. Dit, samen met het laten weggrazen van de gewasresten door het vee, heeft geleid tot een daling van de bodemvruchtbaarheid op het akkerland. Graasland wordt ook in hoge mate bedreigd door een over-exploitatie van het plantendek. Een oordeelkundig gebruik van meststoffen kan de bodemvruchtbaardheid doen omkeren op het akkerland en kan de druk op het land verminderen. Op graasland zijn het afsluiten van gebieden en uitgestelde begrazing twee praktijken die landdegradatie kunnen tegengaan.
Het werk van J. Naudts verruimt in hoge mate onze kennis over landgebruik in de bestudeerde streek.
Voor de staatsinstellingen en NGO’s die een grotere duurzaamheid in landgebruik in de beoogde regio proberen te promoten, is een verruimde kennis over besluitvorming bij de landbouwers van essentieel belang om met uitvoerbare opties tot verandering op de proppen te komen. Dit werk is bijgevolg uiterst relevant voor beleidsvormers, donororganisaties of instanties die de beslissingen moeten uitvoeren en die geen goede kennis hebben van of contact verloren hebben met de landbouwrealiteit in Centraal-Tigre. De methodologie ontwikkeld in dit werk vormt trouwens de basis voor een studie met een grotere geografische spreiding die momenteel door een lokale NGO wordt uitgevoerd.

verslag door Prof. Dr. C. Bielders, Departement milieuwetenschappen en landbeheer, Université Catholique de Louvain-la-Neuve