Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Op zoek naar een duurzame oplossing voor het probleem van het micro-krediet: toepassing op het concrete geval CEDAR

barbara MARX student laureaat
barbiemarx@hotmail.com

°1976 België
Maîtrise in bedrijfswetenschappen, Université Catholique de Louvain, 1998

A la recherche d'une solution durable au problème du micro-crédit : application au cas concret CEDAR

Kleinschalige kredietverlening wordt in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking, zowel in het noorden als in het zuiden, beschouwd als een zeer belangrijk instrument in de armoedebestrijding.
De grootste verdienste van dit eindwerk ligt in het goede theoretisch kader onderbouwd door een ruime literatuur die bovendien up to date is. De auteur richt de aandacht op de mogelijke problemen die de instellingen van micro-financiering kunnen tegenkomen in de verschillende stadia van hun ontwikkeling. In een duidelijke en doeltreffende schrijfstijl zet de auteur de grote stromingen die binnen dergelijke instellingen bestaan uiteen : de minimalistische en de maximalistische of geïntegreerde visie. Terwijl de eerste zich beperkt tot spaar- en kredietoperaties, omvat de tweede een ruimer scala van activiteiten en trainingen. B. Marx onderzoekt tevens 2 andere punten waarop de kredietinstellingen zich moeten positioneren : ten eerste de interestvoet die tezelfdertijd inkomsten moet opbrengen en toegankelijk blijven voor de ontleners, en ten tweede het al dan niet verbinden van sparen aan kredietverlening.
Een andere belangrijke verdienste van deze studie is het uitstekende terreinonderzoek waardoor het geschraagd wordt. Men wordt getroffen door de grote wetenschappelijke samenhang bij de vergelijkende analyse die de auteur maakt tussen de Grameen Bank, de " klassieke " banken en CEDAR (Concern for Environmental Development and Research). CEDAR is een NGO (niet-gouvernementele organisatie) in Bangladesh waarrond de auteur haar empirische studie heeft verricht. Haar onderzoek spitste zich toe op een micro-financieringsproject (genaamd " Alliance ") dat financieel gesteund wordt door een Belgische NGO (Ingénieurs Sans Frontière-Belgique) en door CEDAR wordt beheerd. Dit project wordt aan een grondige kritische analyse onderworpen waarbij de aandacht uitgaat naar de verantwoordelijkheid van de verschillende actoren en naar de strategieën en de methodes die door CEDAR worden aangewend.
De auteur sluit af met enkele gerechtvaardigde aanbevelingen voor ISF-Belgique wat betreft de toekomstige rol die deze NGO zou moeten spelen binnen het samenwerkingsverband met CEDAR.