Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Ruimtelijke analyse van de toegang tot diensten en hulpbronnen : een benaderingswijze met GIS om de duurzame bestaansmiddelen te evalueren in de gemeenschap van het Claveriaplateau, Oostelijk Misamis, Filippijnen

Marc DELGADO student laureaat
marcmdelgado@yahoo.com

°1978 Filippijnen
Bachelor in biologie, University of the Philippines Los Baños, Filippijnen, 2000

Spatial analysis of accessibility to services and resources: a GIS-based approach to assess sustainable rural livelihoods in the upland community of Claveria, Misamis Oriental, Philippines

In het kader van een politiek van armoedebestrijding is het van cruciaal belang voor iedereen, en zeker voor de minst begunstigden, passende en duurzame bestaansmiddelen te waarborgen. In dit verband is de toegang tot diensten en hulpbronnen een essentiële kwestie. Naast andere factoren is de territoriale dimensie van primordiaal belang, in het bijzonder in de landelijke zones, waar de woongebieden van nature uit in grote mate verspreid zijn over uitgestrekte territoria.
Geografische Informatiesystemen (GIS) zijn bijgevolg een noodzakelijk instrument geworden bij het ontwerpen van ontwikkelingsplannen met een zo rationeel mogelijke aanwending van de beschikbare toepassingsmiddelen. Sinds verscheidene jaren is de kwestie van het beheer van de afstanden en van de problematische toegang een belangrijk aandachtspunt bij de instanties verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en plattelandsontwikkeling. Men krijgt er meer en meer grip op naarmate de computertechnologieën zich verder ontwikkelen. Deze studie – interessant en pertinent tegelijkertijd – draagt hiertoe een steentje bij. Het gaat hier om een handige en schijnbaar goedkope combinatie van technologische middelen (GIS en een geïnformatiseerde database) en participatief terreinwerk om de diensten en hulpbronnen die het meest noodzakelijk worden geacht voor het levensonderhoud van de inwoners te inventariseren en een model op te stellen van hun gemakkelijke of moeilijke bereikbaarheid. De studie vestigt de aandacht op een feit dat helaas niet verbaast: hoe armer men is, des te duurder en minder mogelijkheden er zijn om zich te verplaatsen en toegang te hebben tot de plaatsen waar diensten en hulpbronnen worden verstrekt.
Deze thesis sluit af met twee finale suggesties van concrete en haalbare maatregelen, die kunnen worden toegepast in de onderzoeksregio (de gemeenschap van Claveria, in de provincie Oost-Misamis op de Filippijnen), tegelijkertijd wijzend op de onmiddellijke positieve resultaten die eruit voortvloeien. Het instrument en de methode die worden voorgesteld en aangewend lijken interessante mogelijkheden te bieden tot replicatie in een andere gelijkaardige context.
De strijd tegen de armoede vergt echter een veelzijdige en multidimensionele aanpak. De auteur blijft er zich terdege van bewust dat zijn werk enkel de fysieke toegang tot de diensten en hulpbronnen aanraakt. Daarnaast beseft hij dat een ontwikkelingspolitiek ook moet gericht zijn op onder andere de capaciteitsopbouw van de lokale instellingen, de kwaliteit van de geleverde diensten, en zelfs de socio-economische impact van de demografische evolutie en van het landgebruik.
 

verslag: Dhr. A. Jacques de Dixmude, Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, Brussel