Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Studie van de adsorptie in een statisch ('batch' reactor) en dynamisch (membranen) systeem van metaalionen, mineralen en andere vervuilende stoffen op inerte vaste biomaterialen (droog plantaardig materiaal), gebaseerd op modeloplossingen en afvalwater uit de streek van Agadir

Mohamed CHIBAN researcher laureaat
mmchiban@yahoo.fr

°1974 Marokko
Licentiaat in de Wetenschappen, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Marokko, 1999

Etude de l'adsorption en système statique (réacteur «batch») et dynamique (membranes) d'ions métalliques, minéraux et autres polluants sur des Biomatériaux Inertes Solides (végétaux secs) à partir de solutions modèles et d'eaux usées de la région d'Agadir

Bijdragen tot een beter beheer van de waterbronnen op onze planeet blijft een belangrijke milieu-uitdaging voor duurzame ontwikkeling van onze samenlevingen. De beschikbare reserves worden steeds zeldzamer en de fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater gaat erop achteruit. Deze twee elementen houden belangrijke risico's in voor de mens en zijn omgeving, die de economische bloei van landen in volle ontwikkeling kunnen schaden.
Het doctoraatswerk van Dhr. Chiban kadert binnen deze context en bestudeert de zuiverende kracht van inerte vaste biomaterialen op de aanwezigheid van vervuilende stoffen in stadsafvalwater. Via een nauwgezette wetenschappelijke benadering en in samenwerking met Europese universiteiten, is Dhr. Chiban erin geslaagd de sterke adsorptiecapaciteiten van plantaardig materiaal aan te tonen ten opzichte van verschillende vervuilende metalen. Deze laatste komen veelvuldig voor in stadsafvalwater en kunnen toxisch zijn voor levende organismen. De retentiecapaciteit, die in detail bestudeerd wordt op zowel synthetische oplossingen als op reëel afvalwater, opent zeer interessante perspectieven in het domein van de afvalwaterzuivering.
Daarenboven blijken de grote beschikbaarheid van de gebruikte grondstof, samen met de gemakkelijke toepassing van deze procedure, bijzonder relevant te zijn voor ontwikkelingslanden, waar slechts beperkte middelen worden voorzien voor milieubescherming.
De bekomen resultaten, die het voorwerp hebben uitgemaakt van verschillende publicaties in peer-reviewed tijdschriften en van bijdragen aan internationale conferenties, getuigen van de grote wetenschappelijke kwaliteit van dit onderzoek. In dat opzicht is dit werk een mooi voorbeeld van de innovaties die ontwikkelingssamenwerking met zich kan brengen.
 

verslag: Dr. F. Planchon, Departement Geologie, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren