Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Verlies van tropisch bergwoud in Rwanda : impact op de diversiteit aan vogels

Fidèle RUZIGANDEKWE student laureaat


°1969 Rwanda
Licentie in zoölogie, Université du Rwanda, 1993

Mountain Forest Loss in Rwanda: Effects on Bird Diversity

Het areaal aan tropisch bergwoud in Rwanda is tijdens de afgelopen decennia drastisch afgenomen, vooral als gevolg van de aanslepende burgeroorlog en de daaraan gerelateerde demografische en socio-economische problemen. Alleen al tijdens de periode van 1934 tot 1998 werd 50% van het woud (1018 km²) opgeofferd aan economische activiteit. In zijn studie analyseert Fidele Ruzigandekwe op zeer gedetailleerde wijze het verlies aan bosareaal, door middel van een vergelijking van historisch kaartmateriaal met recente luchtfoto's en satellietbeelden. Het proces van ontbossing wordt daarbij in een ruim demografisch, socio-economisch en politiek kader besproken. Zo wordt gesteld dat het verdwijnen van het tropisch bergwoud, met zijn belangrijke regulerende functie voor microklimaat en watervoorziening, een sterk negatieve weerslag heeft op de landbouw, en aldus op de voornaamste economische activiteit van het land. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de weerslag op de biodiversiteit in de regio. Met name het voorkomen van een groot aantal endemische planten- en diersoorten - dit zijn soorten waarvan het volledige verspreidingsgebied beperkt is tot Rwanda - maakt de resterende bosfragmenten uiterst waardevol met betrekking tot het behoud van mondiale biodiversiteit. Door middel van onderzoek naar de effecten van fragmentatie en verlies aan bosareaal op de verspreiding van tropische bosvogels - die tot de best gekende organismen behoren en daarom een ideale studiegroep vormen voor biodiversiteitsonderzoek - worden door de auteur concrete aanbevelingen gedaan voor een efficiënte bescherming van het resterende bosgebied. De studie vormt aldus een uiterst waardevol en objectief werkinstrument, dat beleidsmakers en ontwikkelingshelpers effectief kan helpen bij de moeilijke taak om sociale-economische en ecologische noden met elkaar te integreren.

verslag door Prof. Dr. Luc Lens, Laboratorium voor dierlijke ecologie, Universiteit Antwerpen