Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Vroege screening van Eumusa en Australimusa bananen op wortellesie en wortelknobbelnematoden

Ruth STOFFELEN researcher laureaat


°1978 België
Bio-ingenieur landbouw, Katholieke Universiteit Leuven, 1994

Early Screening of Eumusa and Australimusa Bananas against Root-lesion and Root-knot Nematodes

Het onderzoek is gericht op een van de belangrijkste en omvangrijkste gewassen, bananen. Een enorm aantal mensen in de tropen zijn afhankelijk van bananen. Zij zijn zowel een voedselbron als een bron van inkomen uit de verkoop op de lokale en exportmarkt. Een groot deel van de bevolking verbruikt dit gewas ook. Maar organismen die ziektes veroorzaken, zoals nematoden, zijn de hoofdbelemmeringen voor een optimale productiviteit en zij beïnvloeden in een belangrijke mate de bestaansmiddelen van de bevolkingen die afhankelijk zijn van het gewas, hoofdzakelijk in het Zuiden. Bijgevolg is er reeds geruime tijd onderzoek gedaan naar dit specifiek onderwerp, met name nematodenbestrijding. Tot nu toe gebeurde deze bestrijding echter meestal met behulp van nematiciden, die potentieel toxische chemicaliën bevatten voor de niet beoogde organismen in de omgeving, hierbij inbegrepen menselijke individuen. Deze nematiciden zijn ook veel te duur voor de personen die juist de beoogde gunstige effecten van deze chemicaliën nodig hebben. Eén van de belangrijkste onderzoekslijnen, die tot nu toe nog geen optimale bevrediging heeft gegeven, is het zoeken naar resistentie en tolerantie in de Musa genenpool. Enkele van de belangrijkste problemen hierbij zijn het gebrek aan een eenvoudige en gestandardiseerde screeningmethodologie en de inherente diversiteit van het gewas en de nematodenparasieten. Deze research levert een belangrijke bijdrage tot het oplossen van zulke problemen.
1. De nood aan een gestandaardiseerde screeningprocedure vormde een belemmering in de verdere ontwikkeling in dit onderzoeksbereik. De vroege, snelle en betrouwbare (in vitro) screeningmethode die in dit werk wordt ontwikkeld zal zonder twijfel een nuttig instrument zijn in de toekomstige zoektocht naar bronnen van resistentie.
2. In het licht van de reeds bestaande, gelimiteerde resistentie t.o.v. de nematodensoorten, vormen de twee nieuwe bronnen van resistentie t.o.v één van de meest schadelijke nematodensoorten (Radopholus similis) een belangrijke bijdrage van dit werk.
3. De aandacht die geschonken wordt aan het wortelstelstel is ook een stap vooruit op het onderzoekspad dat zal leiden naar een beter begrip van tolerantie in de genenpool van de bananen. Zoals kan verwacht worden van degelijke wetenschappelijke research, beantwoordt dit onderzoek niet alleen belangrijke vragen maar werpt het ook belangrijke, onbeantwoorde thema's op, welke onderzoekers in de toekomst in overweging moeten nemen in hun onderzoek in dit domein. Aangezien enkele van de basisstappen reeds gelegd zijn door dit werk, zullen continue ondernemingen op het vlak van de nematodenbestrijding in bananen hopelijk de problemen aangeduid in de thesis in overweging nemen.

verslag door Dr. Eyualem Abebe, Vakgroep biologie, Universiteit Gent