Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Waterwinning en landherstel door middel van ravijnafleidingen in de Tigray Hooglanden (Ethiopië)

Lien TERRYN student laureaat
terryn.lien@gmail.com

°1983 België
Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer, KULeuven, 2006

Waterwinning en landherstel door middel van ravijnafleidingen in de Tigray Hooglanden (Ethiopië)

Landdegradatie in de Ethiopische Hooglanden wordt veroorzaakt door erosieve neerslag, steile hellingen, ontbossing en braakligging van landbouwland. Dit resulteert in ravijnvorming en versterkte oppervlakkige waterafvoer, die op zijn beurt verder de vruchtbare bodem doet afspoelen met als triest eindresultaat verarming van de bevolking door lagere landbouwopbrengsten. De thesis van Lien Terryn levert een bijdrage aan het vraagstuk hoe deze problematiek van een vicieuze neerwaartse spiraal doorbroken kan worden. Als maatregel tegen de landdegradatie gebruikt men sinds een paar jaar het afsluiten van gebieden; hierdoor kan de vegetatie, biodiversiteit en infiltratiecapaciteit herstellen en kan afgespoeld sediment worden vastgelegd. Lien Terryn onderzocht door middel van veldexperimenten en modellering of en hoe de infiltratie en vastlegging van sediment geoptimaliseerd kan worden door het afleiden van ravijnwater in een afgesloten gebied. Zij kwantificeerde het verschil in waterbeschikbaarheid binnen een afgesloten gebied met of zonder extra ravijnwatertoevoer. Aangetoond wordt dat de grotere beschikbaarheid aan water gedurende een langer seizoen leidt tot een hogere biomassaproductie en sedimentvastlegging als ook een verhoging van de grondwatervoeding. Door dit laatste stijgt de grondwaterstand en ontstaan nieuwe bronnetjes, die gebruikt kunnen worden voor de drinkwatervoorziening of voor irrigatie. Zij toont hiermee aan dat ravijnafleidingen duurzame ontwikkeling in de Ethiopische Hooglanden stimuleert door heropbouw van de vruchtbare bodemlaag en grotere beschikbaarheid van grondwater. Afgesloten gebieden kunnen zich zo sneller herstellen en terug beschikbaar komen voor landbouw en veeteelt en hiermee wordt de neerwaartse spiraal doorbroken. Zeer positief is dat het hier gaat om kleinschalige maatregelen op lokaal niveau, die uitgevoerd kunnen worden door de lokale bevolking met beperkte middelen en op korte termijn zichtbare resultaten opleveren.
 

verslag: Dr. O. Batelaan, Departement Hydrologie en Hydraulica, Vrije Universiteit Brussel