Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Oproep Editie 2012

Kandidaten kunnen deelnemen aan Editie 2012 van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking op basis van een wetenschappelijk werk dat kadert binnen het centrale thema ‘Sociale determinanten van gezondheid’.

Dit thema omvat alle studies over factoren binnen de maatschappij (onderwijs, infrastructuur, huisvesting, milieu, voeding, gezondheidssysteem, …) die bepalen of een persoon een gezond leven kan leiden.

De sociale determinanten van gezondheid zijn de condities waarin mensen geboren worden, opgroeien, leven, werken en ouder worden, inclusief de gezondheidszorgdiensten. Deze levensomstandigheden worden bepaald door de verdeling van geld, macht en middelen op globaal, nationaal en lokaal niveau, op hun beurt beïnvloed door beleidskeuzes. De sociale determinanten van gezondheid zijn veelal verantwoordelijk voor gezondheidsongelijkheid- de onrechtvaardige en vermijdbare verschillen in gezondheidstoestand binnen en tussen landen. Meer informatie

De Commissie Sociale determinanten van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie brengt 9 brede domeinen in beeld die de belangrijkste determinanten van gezondheid bevatten:

Vroege ontwikkeling bij kinderen
Goed gefundeerd onderzoek illustreert dat het aanbod van kansen tijdens de vroege ontwikkeling van kinderen cruciaal is voor levenslange gezondheid en ontwikkeling.

Globalisatie
De onderzochte aspecten van globalisatie met een impact op gezondheid betreffen naast vrije handel en integratie van goederenproductie ook levensstijl en inkomen van een huishouden. De studies van oneven verdeelde globalisatie inkomsten en verliezen en de impact hiervan op ongelijkheid kunnen gebruikt worden om een beleid te ontwikkelen dat negatieve effecten van globalisatie op gezondheid verlicht.

Gezondheidszorg
De manier waarop gezondheidszorgdiensten georganiseerd worden, werkzaam zijn en gefinancierd worden zijn een belangrijke determinant van gezondheid. Een innovatieve aanpak waarbij effectief wordt geageerd op sociale determinanten van gezondheid is noodzakelijk om sociale barrières tot een gezond leven te vermijden.

Meten en bewijs
Aandacht dient te worden besteed aan de ontwikkeling van methodologieën en instrumenten voor het meten van oorzaken, gevolgen en impact op gezondheid van bepaalde beleidsinterventies.

Urbanisatie
De determinanten van een gezonde urbanisatie bevatten onder andere: stimulatie van jobcreatie, beleid inzake ruimtelijke ordening, transport, duurzame stadsontwikkeling, sociale bescherming, migratiebeleid, versterking van gemeenschapsgevoel, reductie van kwetsbaarheid en een betere veiligheid.

Werkgelegenheid
Werkgelegenheid en werkvoorwaarden zijn de belangrijkste factoren die de plaats van een persoon op de sociale ladder bepalen.

Sociale uitsluiting
Een aantal relationele processen leiden tot de uitsluiting van bepaalde groepen van mensen zodat ze niet ten volle kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en sociale leven. Deze processen zijn werkzaam op: macro-niveau (toegang tot betaalbaar onderwijs, wetgeving inzake gelijke kansen op werk, culturele en geslachtgerelateerde normen) en op micro-niveau (inkomen, beroepsstatus, sociale netwerken op basis van ras, geslacht, religie).

Prioriteiten in volksgezondheid
Vaak wordt in volksgezondheidsprogramma´s het belang en de bijdrage van sociale determinanten van gezondheid (bijvoorbeeld in het behalen van de Millennium Development Goals) over het hoofd gezien. Factoren in het ontwerp en de realisatie van gezondheidsprogramma´s die bijdragen tot verhoogde toegang tot gezondheidszorg voor sociaal en economisch achtergestelde bevolkingsgroepen dienen daarom van naderbij geanalyseerd te worden.

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen
Bepaalde mechanismen en acties kunnen leiden tot reductie van gezondheidsongelijkheid op basis van gender, na analyse van de volgende factoren:

 - Factoren die sociale stratificatie beïnvloeden en die onderzoeken hoe de status van de vrouw kan       verbeterd worden relatief ten opzichte van de status van de man.
 - Differentiële blootstelling aan factoren die de gezondheid schade toebrengen.
 - Differentiële kwetsbaarheid resulterend in ongelijke gezondheidsimpact.
 - Differentiële economische en sociale gevolgen van ziekte en reproductieve gezondheidsbehoeften.
 - Het inbouwen van de factor gender in gezondheidszorg en gezondheidsonderzoek.

Het werkt dient een belangrijke bijdrage te leveren tot kennis die kan worden ingezet voor duurzame ontwikkeling in het Zuiden.

De oproep voor de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking ‘Sociale determinanten van gezondheid’ werd gelanceerd op 31 oktober 2010. De uiterste inleveringsdatum voor inzendingen is 31 maart 2011.

Kandidaten kunnen het volledige reglement voor deelname aan de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking consulteren.