Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Reglement Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking 2012: ‘Sociale determinanten van gezondheid’

Downloadbare versies van het reglement en het cv-formulier bevinden zich onderaan deze pagina.

Artikel 1

De organisatie en de coördinatie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking worden toevertrouwd aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika van Tervuren in het kader van het Samenwerkingsprotocol van 18/06/2007 betreffende de financiering van acties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking van het Museum.

Artikel 2

De Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is bestemd voor studenten en jonge onderzoekers, Belgen* of afkomstig uit een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (zie Artikel 3 voor landenlijst), hierna partnerland genoemd, die werkzaam zijn rond het centrale thema van Editie 2012: ‘Sociale determinanten van gezondheid’.

De prijs bekroont wetenschappelijke werken die een belangrijke bijdrage leveren tot kennis die kan worden ingezet voor de ontwikkeling in het Zuiden. Het streven naar duurzame ontwikkeling moet hierbij het hoofddoel zijn.

De prijs wordt toegekend in onderstaande 3 categorieën:

1. Studenten – universiteit/hogeschool/onderzoeksinstelling in een partnerland:

studenten op basis van een eindverhandeling van tweede of derde cyclus verdedigd aan een universiteit/hogeschool/onderzoeksinstelling in een partnerland:

 • min. 4 jaar universitaire/hogere studie (licentiaats- of mastersthesis)
 • max. leeftijd waarop het eindwerk verdedigd werd: 35 jaar

 

2. Studenten – Belgische universiteit/hogeschool/onderzoeksinstelling:
studenten
op basis van een eindverhandeling van tweede of derde cyclus verdedigd aan een Belgische universiteit/hogeschool/onderzoeksinstelling:

 • min. 4 jaar universitaire/hogere studie (licentiaats- of mastersthesis)
 • max. leeftijd waarop het eindwerk verdedigd werd: 35 jaar

 

3. Jonge onderzoekers - universiteit/onderzoeksinstelling in een partnerland:
jonge onderzoekers uit een ontwikkelingsland, verbonden aan een universiteit/onderzoeksinstelling in een partnerland én die daar het merendeel van hun onderzoek uitvoerden,
op basis van:

 • een dissertatie die verdedigd werd max. 10 jaar na het behalen van het eerste basisdiploma (min. 4 jaar universitaire/hogere studie) of
 • tenminste 1 publicatie (met beoordeling door internationale vakgenoten/peer review) waarvan de kandidaat de eerste auteur is en die dateert van max. 10 jaar, te tellen vanaf het eerste basisdiploma (min. 4 jaar universitaire/hogere studie)
 • max. leeftijd op moment van verdediging van de dissertatie / op moment van verschijnen - of aanvaarding door een wetenschappelijk tijdschrift - van de publicatie: 40 jaar

Artikel 3

Onder ‘partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking’ wordt in dit kader verstaan: partnerlanden van de Belgische gouvernementele Ontwikkelingssamenwerking én alle landen waarmee België Institutionele Universitaire Samenwerkingsverbanden heeft.

Lijst van ‘partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’:

a) partnerlanden van de Belgische gouvernementele Ontwikkelingssamenwerking:

- Algerije
- Benin
- Bolivia
- Burundi
- DR Congo
- Ecuador
- Mali
- Marokko
- Mozambique
- Niger
- Palestijnse gebieden
- Peru
- Rwanda
- Senegal
- Tanzania
- Oeganda
- Vietnam
- Zuid-Afrika

b) bijkomende landen met Institutionele Universitaire Samenwerkingsverbanden met België:

- Burkina Faso
- Cambodja
- Cuba
- Ethiopië
- Filippijnen
- Haïti
- Kenia
- Suriname
- Zambia
- Zimbabwe

Artikel 4

De prijs bestaat uit een kredietlijn die kan worden aangewend voor de voortzetting van onderzoeksactiviteiten of de uitbouw van een loopbaan (deelname aan congressen, opleidingen,...).

De prijs bedraagt per laureaat:

 • 5.000 EURO in de categorie (1) studenten – universiteit / hogeschool / onderzoeksinstelling in een partnerland (cf.Artikel 2)
 • 5.000 EURO in de categorie (2) studenten – Belgische universiteit / hogeschool / onderzoeksinstelling (cf.Artikel 2)
 • 15.000 EURO in de categorie (3) jonge onderzoekers - universiteit/onderzoeksinstelling in een partnerland (cf.Artikel 2)

De prijs wordt uitgereikt aan maximum 3 laureaten (1 per categorie).

Naast een prijs voor laureaten wordt ook een prijs voor genomineerden voorzien:

 • 1.000 EURO in de categorie (1) studenten – universiteit / hogeschool / onderzoeksinstelling in een partnerland (cf.Artikel 2)
 • 1.000 EURO in de categorie (2) studenten – Belgische universiteit / hogeschool / onderzoeksinstelling (cf.Artikel 2)
 • 2.000 EURO in de categorie (3) jonge onderzoekers - universiteit/onderzoeksinstelling in een partnerland (cf.Artikel 2)

Maximum 6 genomineerden ontvangen deze prijs voor genomineerden (2 per categorie).

Afhankelijk van de kwantiteit en de kwaliteit van de inzendingen kan van deze verdeling worden afgeweken.

Artikel 5

De kandidaten worden beoordeeld op basis van een werk dat opgesteld is in het Nederlands, Frans, Engels of Spaans.

De ingediende werken dienen te dateren van 2008, 2009, 2010 of 2011.

Werken die al met een externe geldelijke prijs – d.w.z. buiten de eigen instelling – bekroond werden, komen niet in aanmerking.

Een persoon kan slechts één maal gelauwerd worden in het kader van de Prijs Ontwikkelingssamenwerking/ Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Een laureaat in de categorie ‘studenten’ kan bijvoorbeeld niet meer meedingen naar een prijs in de categorie ‘jonge onderzoekers’.

Artikel 6

De beoordeling van de werken gebeurt door een selectiecomité dat bestaat uit vertegenwoordigers van/ aangeduid door de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)(3 personen), de CIUF (Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française)(3), de Belgische Ontwikkelings-samenwerking (Ministerie en DGOS)(2), de KAOW (Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen)(1), het ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde)(1), het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)(1), de ontwikkelingslanden(2) en het KMMA (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika)(1).

Ter aanvulling van de domeinen van deskundigheid van de leden van het selectiecomité, wordt een beroep gedaan op externe lezers met expertise in het kader van het centrale thema van Editie 2012.

Op basis van de 1e evaluatie van de werken, worden per categorie 3 genomineerden aangeduid. Zij worden uitgenodigd voor de 2e selectieronde in België. In deze eindselectie brengen de 9 genomineerden een mondelinge presentatie van hun werk voor een beperkte Jury, bestaande uit leden van het selectiecomité. De Jury duidt op basis van de eindselectie max. 1 laureaat per categorie aan.

De beslissingen van het selectiecomité tijdens de 1e evaluatie en eindselectie zijn soeverein en zonder verhaal.

Artikel 7

Een kandidatuurstelling dient de volgende documenten te bevatten:

in tweevoud:

 • het werk (cf. artikelen 2 en 5)
 • een samenvatting van het werk van max. 2 pagina’s A 4, opgesteld in de taal van het werk. Bij een Spaanstalig werk is bijkomend een vertaling naar het Engels of Frans vereist.
 • een korte motivatie van de link tussen het werk en het centrale thema van de editie
 • een curriculum vitae op het daarvoor te downloaden formulier (jonge onderzoekers verbonden aan een universiteit/onderzoeksinstelling in een partnerland tonen in hun CV aan dat het merendeel van hun onderzoek is uitgevoerd in het partnerland)
 • zeer belangrijk bij de beoordeling van het dossier: een verslag van max. 2 pagina’s A 4, opgesteld in de taal van het werk (en, in het geval van een Spaanstalig werk, bijkomend in het Engels of Frans), waarin de ontwikkelingsrelevantie van het werk wordt aangetoond: op welke wijze het ingediende werk een bijdrage levert tot kennis die kan worden ingezet bij het nastreven van duurzame ontwikkeling in het Zuiden.

De kandidaten worden hierbij specifiek gevraagd volgende beoordelingscriteria toe te lichten:

- In welke mate is het onderzochte probleem relevant voor duurzame ontwikkeling in het Zuiden?

- In welke mate zijn lokale partners/ doelgroep/ nationale of lokale beleidsmakers betrokken bij het formuleren van de onderzoeksvraag?

- In welke mate kunnen aangepaste richtlijnen en/ of praktische oplossingen van het probleem worden ontwikkeld op basis van dit onderzoek met aandacht voor (lokale) socio-economische en omgevingsfactoren?

- In welke mate zijn de onderzoeksresultaten inzetbaar in een brede geografische context?

- In hoeverre is er aandacht, steun en bereidheid van internationale zowel als lokale actoren tot het ondernemen van acties voor dit probleem?

 • twee aanbevelingsbrieven van autoriteiten uit de academische wereld betreffende de waarde van de kandidaat en zijn/haar werk

enkelvoudig:

 • voor de studenten: kopie van het universitaire-/hogeschooldiploma tweede of derde cyclus (of voorlopige bewijs van slagen met betrekking tot vakken en thesis, opgemaakt door de universitaire instelling/hogeschool/onderzoeksinstelling)
 • voor de jonge onderzoekers: kopie van het eerste universitaire-/hogeschooldiploma (min. 4 jaar studie) en - voor zij die een dissertatie indienen - ook van de doctorstitel
 • voor de jonge onderzoekers die een publicatie indienen die nog niet verschenen is: bewijs van aanvaarding door een wetenschappelijk tijdschrift
 • voor zij die recht hebben op onbeperkt verblijf in België: een kopie van één van volgende documenten:

- verblijfskaart voor onderdanen van de Europese Unie
- identiteitskaart voor vreemdelingen
- bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, afgeleverd zonder beperkingen

Artikel 8

De kandidatuurstelling moet ten laatste op 31 maart 2011 toekomen op volgend adres:

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Leuvensesteenweg 13
B-3080 Tervuren
België

Kandidaturen per e-mail worden niet aanvaard.

Voor informatie zich wenden tot:

Tel. ++32 (0)2 769 57 34
Fax ++32 (0)2 769 54 32
E-mail: devcopri@africamuseum.be
http://devcoprize.africamuseum.be

Artikel 9

De prijs wordt aangekondigd via de eigen website (http://devcoprize.africamuseum.be) en via verspreiding van affiches in België en in de partnerlanden.

Artikel 10

De Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking wordt uitgereikt door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking tijdens een plechtigheid die plaatsvindt in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in het voorjaar van 2012.

Artikel 11

Alle kandidaten die een dossier hebben ingediend, worden uiterlijk eind oktober 2011 op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan hun dossier werd gegeven.

De kandidaten krijgen niet automatisch een ontvangstbevestiging, op aanvraag kan dit echter wel gebeuren.
*m.i.v. EU-onderdanen of personen met recht op onbeperkt verblijf in België, die een werk indienen dat kadert binnen hun studie aan een Belgische universiteit/hogeschool/ onderzoeksinstelling

Naam Beschrijving Grootte Download
regl-nl.pdf 141.89KB Download
cv-nl-2012.doc 60KB Download
cv-nl-2012.pdf 53.56KB Download