Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Beeldvorming van en praktijken rond ‘handicap’ in Zuid-Benin

Sonia MRSIC-GARAC student laureaat
soniamrsic@hotmail.com

°1979 België
Licentie in antropologie en sociologie, Université Libre de Bruxelles, 2004

Représentations et pratiques autour de ‘handicap’ au Sud-Bénin

Mensen met een beperking uit het Zuiden zijn als groep in permanent gevaar voor exclusie en discriminatie. Het in het voetlicht plaatsen van hun situatie kan mensen met een beperking of hun familie/medestanders die opkomen voor de rechten van deze groep alleen maar steunen.
De manier waarop Mevrouw Mrsic-Garac haar veldwerk heeft uitgevoerd in Benin getuigt van een respect dat van iedere onderzoeker principieel wordt verwacht, het is echter niet aan iedereen gegeven om daar ook op een correcte manier mee om te gaan. Het consulteren van de juiste personen als valide bron van informatie, het nauwgezet en respectvol weergeven van de gesprekken zelf en de inzichten in de machtspositie als onderzoeker zijn elementen die dit werk laten uitgroeien tot werk van een hoog wetenschappelijk én maatschappelijk (lees: ontwikkelings-) relevant niveau.
Het werk van Mevrouw Mrsic-Garac is relevant voor onderzoekers uit het Noorden omdat het bijdraagt tot het beter begrijpen van de relatieve betekenis van het fenomeen ‘handicap’. De context en het tijdstip van het onderzoek en de informatiebronnen waarop teruggevallen wordt tonen aan dat onderzoekers en hulpverleners uit het Noorden de hoogste ‘gevoeligheid’ aan de dag moeten leggen willen zij ontwikkelingsrelevante projecten in het Zuiden opzetten die leiden tot duurzame ontwikkeling
Uit het werk blijkt ook dat de auteur het juiste evenwicht heeft gevonden tussen ‘de beperkingen’ van de personen met een handicap enerzijds en hun veerkracht anderzijds. Dit correcte evenwicht vormt de basis voor de correcte beeldvorming van de mensen in kwestie.
Ten slotte moet worden gezegd dat het hier besproken werk een bijdrage levert tot het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat te kaderen valt binnen de nieuwe stroming van Disability Studies.
 

verslag door Prof. Dr. Geert Van Hove, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent