Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Gebruik van elektromagnetische golven om de zeewaterintrusie op te sporen in de aquifer van de Vallei van Maneadero in Ensenada, Neder-Californië

Violeta LUJAN FLORES student laureaat
vlujan_flores@hotmail.com

°1980 Mexico
Master in de toegepaste geofysica, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Mexico, 2006

Utilización de ondas electromagnéticas para detectar la invasión de agua marina en el acuífero del Valle de Maneadero en Ensenada, B.C.

Zeewaterintrusie vormt wereldwijd een belangrijke bedreiging van zoete grondwatervoorraden in kuststreken, waar de behoefte aan water van de doorgaans dichte bewoning leidt tot sterke exploitatie van grondwater. De thesis van Violeta Lujan Flores is gesitueerd tegen de achtergrond van deze problematiek en wil bijdragen tot een oplossing.
Het studiegebied betreft de Vallei van Maneadero, gelegen in het noorden van Neder-Californië (Mexico), waar de freatische aquifer in hydraulisch contact staat met de Stille Oceaan. Het grondwater in dit gebied is van levensbelang voor de agrarische activiteiten (intensieve tuinbouw, die het hele land bevoorraadt), evenals voor de drinkwatervoorziening van de vlakbij gelegen stad Ensenada, waar 40% van het drinkwater afkomstig is van grondwater uit deze vallei. De bloeiende agrarische sector fungeert als een groeipool die landbouwers uit het zuiden van het land aantrekt.
De zeewaterintrusie in de aquifer tast reeds een oppervlakte van 15000 ha landbouwgrond aan. Om de ontwikkeling van het gebied niet onherroepelijk te schaden, is het van het grootste belang om deze intrusie een halt toe te roepen, door de grondwateronttrekking op oordeelkundige wijze te beheersen. Geofysische technieken, zoals elektromagnetische prospectie, kunnen hierbij dienstig zijn, en laten toe de huidige situatie juist in kaart te brengen, en om de verdere evolutie (o.m. het effect van maatregelen) op te volgen.
In haar thesis heeft Violeta Lujan Flores vier elektromagnetische (audiomagnetotellurische) profielen opgemeten en hiervoor een interpretatiemethode ontwikkeld, gebruik makend van de vier elementen van de impedantietensor, waaruit serie- en parallelimpedanties werden afgeleid. Hierop werd een 2D-inversie toegepast, waarmee een 2D-resistiviteitsmodel van de ondergrond werd verkregen. De geologische opbouw stemt overeen met de bekende structurele informatie. De verzilting komt duidelijk tot uiting door de lage waarden van de resistiviteit. Steunend op de wet van Archie werd het zoutgehalte van het grondwater ingeschat; metingen op grondwater uit verschillende putten lieten toe de geofysisch afgeleide zoutgehalten te bevestigen.
 

verslag: Prof. K. Walraevens, Laboratorium Toegepaste Geologie en Hydrogeologie, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Universiteit Gent