Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Hoge cadmiumconcentraties in aardappelknollen ten gevolge van irrigatie met water besmet door mijnactiviteiten in Potosí, Bolivia

Carla OPORTO researcher laureaat
carlaoporto@gmail.com

°1970 Bolivië
Master in de Milieuwetenschappen, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, 2000

Elevated cadmium concentrations in potato tubers due to irrigation with river water contaminated by mining in Potosí, Bolivia

Dit artikel behandelt een reëel probleem in een Boliviaanse mijnregio waar de landbouwgronden sinds ongeveer 1920 geïrrigeerd worden met besmet water. Het informeert over de blootstelling van landbouwers in deze mijnzone en in gelijkaardige zones in andere landen aan besmetting door zware metalen opgeslagen in de bodem en in het irrigatiewater. Het verschaft vooral informatie over de verschillende concentraties van metalen in de landbouwgronden en de landbouwproducten die op deze besmette sites worden geoogst. Deze studie analyseert verschillende factoren die de biologische beschikbaarheid verhogen van zware metalen die door planten kunnen worden opgenomen. Deze laatste vormen een risico in de voedselketen voor mens en dier. De studie maakt duidelijk dat de gehalten aan zware metalen (i.c. cadmium) in de landbouwproducten (i.c. aardappelen) zeer hoog zijn in vergelijking met de waarden gemeten in andere landen (Australië, Zweden, Noorwegen, Polen, België, enz). Op basis van deze resultaten kan men de bevolkingsgroepen die in de buurt wonen van de Boliviaanse mijnstreken en ook elders sensibiliseren voor de gevaren van directe en indirecte toxiciteit van zware metalen. Dit zal de dodentol bij mens en dier verminderen in mijnregio's met besmette bodems. Deze resultaten tonen de noodzaak aan van analyse van landbouwproducten, geoogst in met zware metalen besmette bodems en dit conform de Europese en internationale normen voor zeer toxische zware metalen. Dit artikel heeft een duidelijk technisch-wetenschappelijke waarde en impact op de vrijwaring van het milieu van besmetting met zware metalen. Het feit dat de concentraties met zware metalen (hier cadmium) die geregistreerd worden op de experimentele site de aanbevolen normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) overschrijden moet de bevolkingsgroepen wijzen op de mogelijke gevaren (directe en indirecte toxiciteit) van zware metalen in de voedselketen. Soortgelijke studies kunnen de bevoegde verantwoordelijken in staat stellen de al dan niet met zware metalen besmette landbouwgronden cartografisch aan te duiden, zodat lokale landbouwers op duurzame wijze kunnen werken. Deze maatregelen zullen de plaatselijke bevolking toelaten bepaalde ziekten te vermijden zoals 'itai itai', veroorzaakt door zeer hoge cadmiumconcentraties. Dit artikel heeft een zeer grote wetenschappelijke waarde. De opmaak van experimentele protocols, de uitvoering van experimenten, de gegevensverwerving, de chemische en pedologische analyses, de analyses van planten, bodems en bodemoplossingen alsook van het irrigatiewater, enz, en de statistische gegevensverwerking zijn gebeurd met nauwgezet respect voor de internationale wetenschappelijke normen. Dit werk wordt ook voortgezet in het kader van een doctoraatsthesis aan de Katholieke Universiteit Leuven. De resultaten hebben een zeer groot nut in de wetenschappelijke wereld en in het bijzonder in de bescherming van het milieu en de gezondheid van mens en dier. Deze resultaten kunnen worden gebruikt zowel in de mijnregio's in het Zuiden (Zuid-Afrika, Democratische Republiek Congo, Angola, enz) als in het Noorden.
 

verslag: Dr. L. Longanza Baboy, Laboratorium voor Systematische Botanie en Fytosociologie, Université Libre de Bruxelles, en Faculteit Landbouwwetenschappen, Université de Lubumbashi, Democratische Republiek Congo