Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Mensenrechten en ontwikkeling/Een rechtstheoretische studie van de bijdrage van mensenrechten tot ontwikkeling, met een case study van « Social Action Litigation » in India

Wouter VANDENHOLE researcher laureaat
Wouter.Vandenhole@law.kuleuven.ac.be

°1967 België
Licentie rechten, Katholieke Universiteit Leuven, 1994

Mensenrechten en ontwikkeling/Een rechtstheoretische studie van de bijdrage van mensenrechten tot ontwikkeling, met een case study van « Social Action Litigation » in India

Het proefschrift benadert het ontwikkelingsvraagstuk vanuit twee standpunten: de rol van het recht en de rol van sociale activisten. Wat het recht betreft, steunt het proefschrift op de literatuur inzake het recht op ontwikkeling als mensenrecht. Dit wordt grotendeels theoretisch benaderd in de delen I en III. Het recht op ontwikkeling is een collectief mensenrecht dat werd toebedacht aan staten in naam van de bevolking. Het proefschrift analyseert een geëvolueerde benadering waarin sociale actiegroepen het collectieve recht claimen via de rechter. Hiermee komen we aan het thema 'sociale actiegroepen' dat wordt besproken in de delen II en III. Conceptuele consistentie ontbreekt aangezien de groei casuïstisch verloopt. Deze aanpak staat in schril contrast tot de doctrine van het recht op ontwikkeling dat rechtstheoretisch is ontstaan en ontwikkeld.
De conclusies van het proefschrift zijn relevant voor een goed begrip van ontwikkeling en dragen bij tot een basisgerichte aanpak en ondersteuning. Het welzijn is prioritair en overstijgt de benadering gebaseerd op economische groei. Onder druk van de sociale actiegroepen in India – als case study – ondergaat het recht op ontwikkeling een decentralisatie. De formele procesvoering betekent dat slechts geleidelijke veranderingen worden teweeggebracht. Een realistisch beeld voor de beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie is het criterium van de effectiviteit van het recht. Hierover stelt de auteur vast dat er een verschuiving gebeurt naar de rechterlijke macht die dichter bij de lokale realiteit staat. De gevolgen van de 'ontwikkelingsjurisprudentie' zijn echter verreikend aangezien de uitvoerende macht via de vonnissen en arresten verplicht wordt te zorgen voor de uitvoering ervan. Op een laatste niveau heeft de sociale actievoering ook een impact op de rechtsstaat – de 'rule of law'. Deze conclusie is niet zonder belang voor de Europese landen aangezien het Europees Unieverdrag (Artikel 11) de 'rule of law' vooropstelt als een leidend beginsel voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid.

verslag door Prof. Dr. Marc Cogen, Vakgroep Internationaal Publiekrecht, Faculteit rechten, Universiteit Gent