Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Studie van de handelsrelaties van mangrovepalen in de Delta van de Saloum, Senegal

Véronique L'HOIR student laureaat


°1977 België
Landbouwkundig ingenieur (optie water en bosbouw), Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux, 2000

Etude de la filière des perches de paletuviers dans le Delta du Saloum (Sénégal)

'Waar eindigt een illegaal in een beschermd gebied gehakte mangrovepaal en wie heeft baat bij deze handel ?' Dit is zo ongeveer de centrale vraag in het werk van Véronique L'Hoir. Niet vanuit een terechtwijzende en schijnheilige houding, maar met een open geest probeert ze kwalitatief en kwantitatief de handel in de Saloum Delta en, stroomafwaarts in commerciële zin, in Senegal in kaart te brengen. Tegelijkertijd identificeert ze diegenen die baat vinden bij deze handel. De kwestie of deze praktijken de mangrove schade toebrengen en, zo ja, in welke mate is niet alleen een aandachtspunt, maar in feite de motivatie van het werk. Het probleem van niet-duurzaam gebruik van schaarse hulpbronnen zoals mangroven is bijna universeel voor ontwikkelingslanden die deze bossen op hun grondgebied hebben (hetgeen de grote meerderheid van ontwikkelingslanden met tropische kusten betekent), of deze nu een wettelijk beschermd statuut hebben of niet. De zaken raken niet opgelost, zoals Véronique L'Hoir uitstekend begrepen heeft, door eenvoudigweg de wet te laten naleven, zonder enig begrip van de problemen die dit voor de lokale bevolkingen zou meebrengen en zonder hiervoor oplossingen aan te reiken. Pogingen om ontwikkelingsdoelstellingen inzake duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen te bereiken zonder stevige wetenschappelijke basis, zoals hier gegeven, hebben weinig zin en dreigen in ieder geval te falen. Het werk van Véronique L'Hoir is zeer relevant en belangwekkend, vooral omdat weinig even rigoureuze gegevens beschikbaar zijn. Het werk is accuraat en goed geschreven. De moeilijke omstandigheden op verscheidene niveaus van dit werk kunnen nauwelijks onderschat worden, hetgeen de op het eerste gezicht wat beperkte gegevensset verklaart. Het algemeen niveau en de waarde van de gegevens blijven echter hoog. Zij beschrijft nauwkeurig wat waar geoogst wordt, waar het verzameld en verhandeld wordt en welke gebruiksvormen er bestaan voor mangrovepalen en dit tot en met hergebruik in een late fase, ver van de productieplaatsen. Bestaande en mogelijke alternatieven voor het gebruik van mangrovepalen worden onderzocht. De gedachte om de problemen op te lossen van diverse betrokkenen die de gevolgen zouden ondervinden van een krachtiger bescherming is uitstekend. Degelijke oplossingen worden voorgesteld, maar Véronique L'Hoir hoedt zich er bewust voor rechtstreeks toepasbare richtlijnen te geven. Zij biedt een solide basis waarop met verder onderzoek voort gewerkt dient te worden in een nabije toekomst, de tijd dringt immers ! Dit om een verbetering op het terrein van dit snel in omvang en kwaliteit slinkende ecosysteem te brengen en het een toekomst te geven.

Verslag door Prof. Dr. Ir. Nico Koedam, Onderzoeksgroep Algemene Plantkunde en Natuurbeheer, Vrije Universiteit Brussel